Svi mi smo korisnici usluga koje Gradska uprava grada Leskovca pruža. Svakodnevno tražimo izvode iz matične knjige rođenih, razna uverenja, predajemo zahteve za dečji i roditeljski dodatak, građevinsku dozvolu i sl.

Gradska uprava grada Leskovca je u toku 2016. pružila više od 57.000 usluga od traženih 79.000, što znači da nije pruženo više od 21.000 usluga koje su korisnici zatražili.

Zakonom o opštem upravnom postupku predviđeno je pravno sredstvo koje korisnici mogu iskoristiti ukoliko nisu zadovoljni kvalitetom pružene usluge - prigovor zbog načina pružanja javne usluge. Po dostupnim podacima iz Digitalnog informatora o radu, nije bilo ni jednog prigovora građana na usluge.

Svaki put kada korisnik usluga nije zadovoljan radom službenika uprave, efikasnošću pružanja usluge, njenim kvalitetom i tome slično može iskoristiti svoja zakonska prava i uložiti prigovor.

Ukoliko niste zadovoljni uslugama Gradske uprave, u nastavku se možete upoznati sa postupkom podnošenja prigovora kao i preuzeti formular ili direktno uputiti prigovor nadležnom odeljenju Gradske uprave.

Pregled usluga koje pruža GU grada Leskovca sa osnovnim informacijama, po odeljenjima koja su nadležna

“Ovaj postupak je važan jer se njime obezbeđuju uslovi za kvalitetno, efikasno i bezbedno upravljanje hemikalijama i biocidnim sredstvima, uređuje integrisano upravljanje hemikalijama, klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija, integralni registar hemikalija i registar hemikalija koje su stavljene u promet, ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija. Izdaje se dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija, distributeru koji nije uvoznik, proizvođač odnosno dalji korisnik, kao i dozvola za korišćenje naročito opasnih hemikalija.”
“Nosilac projekta podnosi zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (dalje: studija) nadležnom organu najkasnije u roku od godinu dana od dana prijema konačne odluke kojom je određen obim i sadržaj studije. Po prijemu zahteva za saglasnost, nadležni organ sprovodi zakonom propisan postupak, uključujući objavljivanje studije i davanje na javni uvid (prezentacija i javna rasprava, na kojoj imaju pravo učešća svi zainteresovani organi, organizacije i javnost). Tehnička komisija sastavljena za davanje ocene o studiji razmatra mišljenja data tokom javne rasprave i nadležnom organu predlaže davanje saglasnosti, odnosno odbijanje saglasnosti. Nadležni organ donosi odluku o davanju ili odbijanju saglasnosti na studiju. Odluka, koja je konačna u upravnom postupku, dostavlja se nosiocu projekta.”
“Ovim postupkom se zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost mogu uključiti u donošenje odluke o davanju saglasnosti na predmetnu studiju o proveri uticaja na životnu sredinu ili odbiti zahtev za davanje saglasnosti. Odlukom o davanju saglasnosti utvrđuju se naročito uslovi i mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje negativnih uticaja na životnu sredinu. U oviru ovog postupka, predmetna studija o proceni uticaja se objavljuje i daje na javni uvid. Za istu se organizuje prezentacija i javna rasprava, na kojoj imaju pravo učešća svi zainteresovani organi, organizacije i javnost. Tehnička komisija sastavljena za davanje ocene o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu uzima u obzir data mišljenja od organa, organizacija i javnosti datih u toku javnog uvida i na javnoj raspravi. Sumirajući sva mišljenja i razmatrajući predmetnu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, tehnička komisija daje predlog o davanju saglasnosti ili odbijanju zahteva za davanje saglasnosti.”
Ovim postupkom se postiže sprečevanje, smanjenje ili otklanjanje negativnih uticaja na životnu sredinu. neprijatnih mirisa, radijacija i sl); U ovoj fazi postupka odlučuje se da li je potrebno uraditi procenu uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu ili nema potrebe za daljim postupanjem u tom smislu.
“Utvđuje se postupak dodele sredstava i Fonda, na osnovu donete Odluke, a vezano za projekte pravnih lica iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Leskovca. Dokument koji se dobija je Odluka o dodeli sredstava.”
Uređuje se postupak izdavanja dozvole za sakupljanje, transport skladištenje, tretman odlaganje otpada. Izdaje se Rešenje o izdavanju dozvole za sakupljanje, transport skladištenje, tretman odlaganje otpada, ili Rešenje kojim se odbija zahtev za izdavanje dozvole.
Ovim postupkom se postiže sprečevanje, smanjenje ili otklanjanje negativnih uticaja na životnu sredinu. U okviru postupka za procenu uticaja postoje tri faze, pri čemu se u ovoj fazi odlučuje da li je potrebna procena uticaja (PU) predstavljenog projekta na životnu sredinu. Ukoliko se odluči da nije potrebna PU, propisuju se mere zaštite životne sredine. U suprotnom, postupak za dati projekat ide na procenu uticaja. Nosilac projekta za koji se obavezno vrši procena uticaja i za koji je nadležni organ utvrdio obavezu procene uticaja podnosi zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Zahtev se podnosi na propisanom obrascu i sadrži propisane elemente/informacije iz člana 12. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu. Rešenjem se određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu i podnosi zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja za dati projekat.
Nakon dobijanja lokacijskih uslova, stranka podnosi zahtev za izdavanje građevinske dozvole sa propisanom dokumentacijom u štampanoj i elektronskoj formi (formati dwg, dwf ili pdf). Lokalna samouprava, kroz postupak objedinjene procedure, u ime i za račun stranke, pribavlja potrebnu dokumentaciju od relevantnih organizacija: izvod iz lista nepokretnosti se pribavlja od Republičkog geodetskog zavoda, a uslovi za projektovanje i priključenje objekata na distributivni, odnosno prenosni sistem električne energije, kao i na distributivni, odnosno sistem za transport prirodnog gasa, od javnih preduzeća, ukoliko nisu sadržani u lokacijskim uslovima. Rešenje o građevinskoj dozvoli donosi se u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva, a na osnovu utvrđenog prava. Na osnovu pravosnažne građevinske dozvole i prijave radova, može se pristupiti građenju objekta. Građevinska dozvola prestaje da važi ako se ne otpočne sa građenjem objekta u roku od dve godine. Postupak za izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli sprovodi se u obje
Upotrebna dozvola se izdaje kada se utvrdi da je objekat, odnosno deo objekta podoban za upotrebu u skladu sa zakonom i drugim propisima. Stranka podnosi zahtev lokalnoj samoupravi sa propisanom dokumentacijom u štampanoj i elektronskoj formi (formati dwg, dwf ili pdf). Lokalna samouprava donosi rešenje u roku od 5 dana od dana podnošenja urednog zahteva. Rešenje se dostavlja podnosiocu zahteva u roku od 3 dana od dana donošenja, a radi informisanja, rešenje se dostavlja i finansijeru (ako na njega glasi građevinska dozvola), nadležnoj građevinskoj inspekciji i imaocima javnih ovlašćenja.
Stranka podnosi zahtev lokalnoj samoupravi sa propisanom dokumentacijom u štampanoj i elektronskoj formi (formati dwg, dwf ili pdf). Lokalna samouprava, kroz postupak objedinjene procedure, u ime i za račun stranke, pribavlja izvod iz lista nepokretnosti od Republičkog geodetskog zavoda. Lokalna samouprava donosi rešenje kojim se dozvoljava izvođenje radova, u roku od 5 dana od dana podnošenja urednog zahteva. Ako nadležni organ, uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrdi da je za radove navedene u zahtevu potrebno pribaviti građevinsku dozvolu, on rešenjem odbija zahtev, u roku od 8 dana od dana podnošenja zahteva. Po završetku radova, po zahtevu investitora, nadležni organ može izdati upotrebnu dozvolu.
Lokacijski uslovi su javna isprava koja sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na katastarskoj parceli koja ispunjava uslove za građevinsku parcelu, a sadrži sve uslove za izradu tehničke dokumentacije. Lokacijski uslovi se izdaju za izgradnju, odnosno dogradnju objekata za koje se izdaje građevinska dozvola, kao i za objekte koji se priključuju na komunalnu i drugu infrastrukturu. Lokacijski uslovi važe 12 meseci od dana izdavanja ili do isteka važenja građevinske dozvole. Stranka podnosi zahtev lokalnoj samoupravi sa propisanom dokumentacijom u štampanoj i elektronskoj formi (formati dwg, dwf ili pdf). Lokalna samouprava, kroz postupak objedinjene procedure, u ime i za račun stranke, pribavlja potrebnu dokumentaciju od relevantnih organizacija: kopija plana katastarske parcele i kopija plana podzemnih vodova se pribavlja od Republičkog geodetskog zavoda, a tehnički uslovi za projektovanje i priključenje od javnih preduzeća. Ukoliko se lokacijski uslovi mogu utvrditi uvidom u planski dokument, odnosno sepa
Izvođač radova podnosi organu izjavu o završetku izrade temelja uz koju prilaže geodetski snimak izgrađenih temelja. Po prijemu izjave nadležan organ vrši kontrolu usaglašenosti izgrađenih temelja i o tome izdaje pismenu potvrdu. Ako nadležni organ utvrdi da ima odstupanja, o tome odmah obaveštava građevinskog inspektora sa nalogom da se započeti radovi obustave.
Izvođač radova podnosi nadležnom organu izjavu o završetku izrade objekta u konstruktivnom smislu, odmah po završetku te faze izgradnje. Nadležni organ, u roku od tri dana od dana prijema izjave, obaveštava nadležnu građevinsku inspekciju o prijemu te izjave. Nadležna građevinska inspekcija je obavezna da u roku od tri radna dana po prijemu obaveštenja izvrši inspekcijski nadzor izgrađenog objekta u skladu sa Zakonom i da o rezultatima tog nadzora obavesti nadležni organ.
Ozakonjenje objekata na kojima je upisano pravo svojine u skladu sa Zakonom o posebim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole.
Po izdavanju rešenja o građevinskoj dozvoli, investitor, u skladu sa novonastalim finansijskim i drugim okolnostima, izmenama u dostupnosti komunalne i druge infrastrukture, radi usaglašavanja sa projektom za izvođenje i iz drugih razloga, podnosi zahtev za izmenu građevinske dozvole organu lokalne samouprave nadležnom za izdavanje građevinske dozvole. Ako u toku izgradnje, odnosno izvođenja radova, nastanu izmene u odnosu na izdatu građevinsku dozvolu, glavni projekat, odnosno projekat za građevinsku dozvolu, investitor je dužan da obustavi gradnju i podnese zahtev za izmenu građevinske dozvole. Izmenom se smatra svako odstupanje od položaja, dimenzija, namene i oblika objekta, kao i drugih parametara i uslova utvrđenih u građevinskoj dozvoli, odnosno izvodu iz projekta. Investitor uz zahtev prilaže novi projekat za građevinsku dozvolu, odnosno separat projekta za građevinsku dozvolu koji se menja u štampanoj i elektronskoj formi (formati dwg, dwf ili pdf). Ako izmene nisu u saglasnosti sa izdatim lokacijskim uslovim
Svrha ovog administrativnog postupka je formiranje građevinskih parcela kao preduslova za ostvarivanje prava na izgradnju. Stranka podnosi zahtev lokalnoj samoupravi sa propisanom dokumentacijom-projekat parcelacije, odnosno preparcelacije i dokaz o uplaćenoj odgovarajućoj taksi. Nakon provere i utvrđivanja da je projekat parcelacije odnosno preparcelacije usklađen sa važećim planskim dokumentom, nadležni organ lokalne samouprave, u ime i za račun stranke od Republičkog geodetskog zavoda pribavlja po službenoj dužnosti dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima za sve katastarske parcele -kopiju plana katastarske parcele i izvod iz lista nepokretnosti. U roku od 10 dana, nadležni organ okončava postupak tako što stranka dobija potvrdu i potvrđen projekat preparcelacije, odnosno parcelacije čiji sastavni deo je projekat geodetskog obeležavanja. U suprotnom, ako nadležni organ utvrdi da projekat parcelacije, odnosno preparcelacije nije u skladu sa važećim planskim dokumentom obavestiće o tome podnosioca zahteva. Po
Svrha administrativnog postupka je donošenje, odnosno izmena i dopuna, odgovarajućeg planskog dokumenta koji će svojim pravilima u građenju i uređenju oblikovati i definisati određeni prostor, odnosno teritoriju grada. Skupština grada donosi odluku o izradi odgovarajućeg planskog dokumenta. Na osnovu odluke, pristupa se pribavljanju uslova od javnih preduzeća i institucija. Nakon izrade nacrta plana i izvršene stručne kontrole, oglašava se javni uvid u roku od 30 dana, kada zainteresovana pravna i fizička lica mogu da podnesu primedbe isključivo u pisanom obliku. Podnosilac primedbe na nacrt planskog dokumenta, po potrebi, može svoje primedbe da obrazloži pred komisijom. Nakon javnog uvida i postupanja po stavovima Komisije za planove u vezi primedbi, Skupština grada usvaja planski dokument, na osnovu koga stranka stiče pravo da gradi odgovarajući objekat.
Investitoru se ovim administrativnim postupkom odobrava investiciono održavanje objekta/uklanjanje prepreka za osobe sa invaliditeta/ugradnja unutrašnjih instalacija. Stranka podnosi zahtev lokalnoj samoupravi sa propisanom dokumentacijom u štampanoj i elektronskoj formi (formati dwg, dwf ili pdf). Lokalna samouprava, kroz postupak objedinjene procedure, u ime i za račun stranke, pribavlja izvod iz lista nepokretnosti od Republičkog geodetskog zavoda. Lokalna samouprava donosi rešenje u roku od 5 radnih dana od prijema urednog zahteva. Ako nadležni organ, uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrdi da je za radove navedene u zahtevu potrebno pribaviti građevinsku dozvolu, on rešenjem odbija zahtev u roku od 8 dana od dana podnošenja zahteva. Pravosnažno rešenje predstavlja osnov za upis u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima. Po završetku radova, po zahtevu investitora, nadležni organ može izdati upotrebnu dozvolu.
Investitoru se ovim postupkom odobrava rekonstrukcija, sanacija ili adaptacija objekta. Stranka podnosi zahtev lokalnoj samoupravi sa propisanom dokumentacijom u štampanoj i elektronskoj formi (formati dwg, dwf ili pdf). Lokalna samouprava, kroz postupak objedinjene procedure, u ime i za račun stranke, pribavlja izvod iz lista nepokretnosti od Republičkog geodetskog zavoda. Lokalna samouprava donosi rešenje u roku od 5 dana od dana podnošenja urednog zahteva. Ako nadležni organ, uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrdi da je za radove navedene u zahtevu potrebno pribaviti građevinsku dozvolu, rešenjem odbija zahtev u roku od 8 dana od dana podnošenja zahteva. Po završetku radova, po zahtevu investitora, nadležni organ može izdati upotrebnu dozvolu. Pravosnažno rešenje predstavlja osnov za upis u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima.
Investitoru se ovim administrativnim postupkom odobrava izgradnja sekundarnih odnosno distributivnih mreža komunalne infrastrukture. Stranka podnosi zahtev lokalnoj samoupravi sa propisanom dokumentacijom u štampanoj i elektronskoj formi (formati dwg, dwf ili pdf). Lokalna samouprava, kroz postupak objedinjene procedure, u ime i za račun stranke, pribavlja izvod iz lista nepokretnosti od Republičkog geodetskog zavoda. Lokalna samouprava donosi rešenje u roku od 5 radnih dana od prijema urednog zahteva. Ako nadležni organ, uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrdi da je za radove navedene u zahtevu potrebno pribaviti građevinsku dozvolu, on rešenjem odbija zahtev, u roku od 8 dana od dana podnošenja zahteva. Pravosnažno rešenje predstavlja osnov za upis u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima. Po završetku radova, po zahtevu investitora, nadležni organ može izdati upotrebnu dozvolu.
Urbanistički projekat se izrađuje kada je to predviđeno planom, za potrebe urbanističko-arhitektonskog oblikovanja površina javne namene i urbanističko-arhitektonske razrade lokacije. Nakon eventualne dopune zahteva, oglašava se javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od sedam dana, s tim što oglas o javnoj prezentaciji mora biti objavljen najkasnije sedam dana pre dana određenog za početak javne prezentacije. Odeljenje za urbanizam i izgradnju u roku od tri dana po isteku javne prezentacije dostavlja Komisiji za planove urbanistički projekat, sa svim primedbama i sugestijama sa javne prezentacije. Komisija za planove je obavezna da u roku od 30 dana izvrši proveru usklađenosti urbanističkog projekta sa planskim dokumentom i Zakonom, te da izveštaj sa svojim mišljenjem dostavi Odeljenju.
Ovim administrativnim postupkom se rešava po zahtevu investitora koji traži saglasnost na Elaborat geodetskih radova radi ispravi granica parcele. Stranka podnosi zahtev lokalnoj samoupravi sa propisanom dokumentacijom u štampanoj i elektronskoj formi (formati dwg, dwf ili pdf). Lokalna samouprava, kroz postupak objedinjene procedure, u ime i za račun stranke, pribavlja izvod iz lista nepokretnosti od Republičkog geodetskog zavoda.
Ako se nakon pravnosnažnosti rešenja o građevinskoj dozvoli promeni investitor, novi investitor je dužan da u roku od 15 dana od dana nastanka promene, podnese organu lokalne samouprave koji je izdao građevinsku dozvolu zahtev za izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli sa propisanom dokumentacijom u štampanoj i elektronskoj formi (formati dwg, dwf ili pdf). Uz zahtev, stranka prilaže dokaz o pravu svojine, odnosno drugom pravu na zemljištu radi izgradnje objekta, odnosno dokaz o pravu svojine na objektu radi rekonstrukcije objekta i drugi pravni osnov sticanja prava svojine na objektu u izgradnji. Postupak za izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli sprovodi se u objedinjenoj proceduri koju sprovodi lokalna samouprava koja, u ime i za račun stranke, u slučaju kada kao dokaz služi posedovni list, isti pribavlja po službenoj dužnosti od Republičkog geodetskog zavoda. Nadležni organ lokalne samouprave donosi rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli, na koje investitor može da izjavi žalbu nadležnom organu lokalne samoup
Investitoru se ovim postupkom odobrava postavljanje antenskih stubova i sekundarnih delova elektronske komunikacione mreže. Stranka podnosi zahtev lokalnoj samoupravi sa propisanom dokumentacijom u štampanoj i elektronskoj formi (formati dwg, dwf ili pdf). Lokalna samouprava, kroz postupak objedinjene procedure, u ime i za račun stranke, pribavlja izvod iz lista nepokretnosti od Republičkog geodetskog zavoda. Lokalna samouprava donosi rešenje na osnovu člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji, u roku od 5 radnih dana od prijema urednog zahteva. Ako nadležni organ, uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrdi da je za radove navedene u zahtevu potrebno pribaviti građevinsku dozvolu, on rešenjem odbija zahtev u roku od 8 dana od dana podnošenja zahteva. Pravosnažno rešenje predstavlja osnov za upis u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima. Po završetku radova, po zahtevu investitora, nadležni organ može izdati upotrebnu dozvolu.
Investitoru se ovim postupkom odobrava priključenje na vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i drugu mrežu. Stranka podnosi zahtev lokalnoj samoupravi sa propisanom dokumentacijom u štampanoj i elektronskoj formi (formati dwg, dwf ili pdf). Lokalna samouprava donosi rešenje u roku od 5 dana od dana podnošenja urednog zahteva. Ako nadležni organ, uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrdi da je za radove navedene u zahtevu potrebno pribaviti građevinsku dozvolu, u roku od 8 dana od dana podnošenja zahteva rešenjem odbija zahtev. Po završetku radova, po zahtevu investitora, nadležni organ može izdati upotrebnu dozvolu. Pravosnažno rešenje predstavlja osnov za upis u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima.
Uklanjanju objekta/njegovog dela, osim u slučaju izvršenja inspekcijskog rešenja, može se pristupiti samo na osnovu dozvole o uklanjanju objekta/njegovog dela. Organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove građevinarstva odobriće rešenjem, po službenoj dužnosti ili na zahtev zainteresovanog lica, uklanjanje objekta/njegovog dela, za koji utvrdi da je usled dotrajalosti ili većih oštećenja ugrožena njegova stabilnost i da predstavlja neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susedne objekte i za bezbednost saobraćaja. Rešenje se može izvršiti ako su prethodno rešena pitanja smeštaja korisnika objekta, osim u slučaju kada se uklanjanje objekta odobrava na zahtev vlasnika koji taj objekat koristi. Žalba na rešenje o uklanjanju objekta ne zadržava izvršenje rešenja. Uklanjanje objekta/njegovog dela može da vrši privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koji su upisani u odgovarajući registar za građenje objekata, odnosno za izvođenje radova.
Uverenje se izdaje radi upisa-uknjižbe vremena gradnje objekta odnosno posebnih fizičkih delova objekta u katastar nepokretnosti.
Investitoru se ovim administrativnim postupkom odobrava promena namene objekta. Stranka podnosi zahtev lokalnoj samoupravi sa propisanom dokumentacijom u štampanoj i elektronskoj formi (formati dwg, dwf ili pdf). Lokalna samouprava, kroz postupak objedinjene procedure, u ime i za račun stranke, pribavlja izvod iz lista nepokretnosti od Republičkog geodetskog zavoda. Lokalna samouprava donosi rešenje u roku od 5 radnih dana od prijema urednog zahteva. Ako nadležni organ, uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrdi da je za radove navedene u zahtevu potrebno pribaviti građevinsku dozvolu, on rešenjem odbija zahtev, u roku od 8 dana od dana podnošenja zahteva. Pravosnažno rešenje predstavlja osnov za upis u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima. Po završetku radova, po zahtevu investitora, nadležni organ može izdati upotrebnu dozvolu.
Ovim postupkom se omogućava stranci da ostvari pravo da na osnovu građevinske dozvole izvede pripremne radove i da zatim gradi objekat. Rešenje donosi organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole. Na rešenje se može izjaviti žalba.
Investitoru se ovim administrativnim postupkom odobrava građenje ekonomskog objekta. Po prijemu zahteva nadležni organ proverava da li su podneti svi potrebni dokazi propisani zakonom. Takođe, proverava se da li je idejni projekat izrađen u skladu sa Informacijom o lokaciji i Zakonom o planiranju i izgradnji. Investitoru se izdaje rešenje na osnovu člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji, kojim se odobrava građenje pomoćnog objekta.
Prijava radova u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom, rešenjem izdatim u skladu sa članom 145. Zakona, odnosno privremenom građevinskom dozvolom, vrši se podnošenjem zahteva nadležnom organu lokalne samouprave, najkasnije 8 dana pre početka izvođenja radova. Stranka podnosi zahtev lokalnoj samoupravi sa propisanom dokumentacijom u štampanoj i elektronskoj formi (formati dwg, dwf ili pdf). Uz prijavu radova podnosi se dokaz o regulisanju obaveza u pogledu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, u skladu sa zakonom, kao i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi. Za linijske infrastrukturne objekte, pored navedenih dokaza, kada je rešenje o građevinskoj dozvoli izdato na osnovu konačnog rešenja o eksproprijaciji, dostavlja se i akt ministarstva nadležnog za poslove finansija o uvođenju u posed nepokretnosti, u skladu sa posebnim zakonom, odnosno zaključen ugovor o pravu službenosti u skladu sa ovim zakonom. U prijavi, investitor navodi datum početka i rok završetka građenja, odnosno izvođenja radova. Ako su ispu
Informacija o lokaciji sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na katastarskoj parceli, odnosno na više katastarskih parcela, na osnovu planskog dokumenta. Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji lokalnoj samoupravi može podneti bilo koje zainteresovano pravno ili fizičko lice. Informaciju o lokaciji izdaje organ lokalne samouprave nadležan za izdavanje lokacijskih uslova u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva, uz naknadu stvarnih troškova izdavanja te informacije.
Stranka podnosi zahtev sa propisanom dokumentacijom nadležnom organu lokalne samouprave za izdavanje privremene dozvole za izgradnju asfaltne baze, separacije agregata, fabrike betona, samostojećih, ankerisanih meteoroloških anamometarskih stubova, kao i stubova za druge namene, privremene saobraćajnice i priključke, priključake na komunalnu mrežu za potrebe građenja ili eksploatacije objekata, za izvođenje istražnih radova na lokaciji, u cilju utvrđivanja uslova za izradu projekta za izvođenje i za izmeštanje postojećih instalacija, kao i u drugim slučajevima propisanim zakonom. Zahtev sa dokumentacijom se podnosi u štampanoj i elektronskoj formi (formati dwg, dwf ili pdf). Lokalna samouprava, kroz postupak objedinjene procedure, u ime i za račun stranke, pribavlja izvod iz lista nepokretnosti od Republičkog geodetskog zavoda. Lokalna samouprava donosi rešenje o privremenoj građevinskoj dozvoli u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja urednog zahteva na koje stranka može da uloži prigovor u roku od osam dana od dana d
"Vodnom saglasnošću utvrđuje se da je tehnička dokumentacija za objekte i radove, kao i planska dokumentacija za uređenje prostora urađena u skladu sa izdatim vodnim uslovima. U skladu sa Zakonom, u nadležnosti Grada je odlučivanje o vodnoj saglasnosti za: sađenje drveća i žbunastog bilja i njihova seča u koritu za veliku vodu i na obali; promenu katastarske kulture zemljišta na erozionom području; i radove, koji mogu privremeno, povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može uticati vodni režim. Po završetku postupka, stranci se izdaje Vodna saglasnost. Vodnu saglasnost izdaje organ koji je izdao vodne uslove pre početka radova. Izuzetno, vodna saglasnost se može izdati i bez vodnih uslova ako se, na osnovu tehničke dokumentacije, utvrdi da se izgradnjom objekata ili radovima koji su predmet tehničke dokumentacije ne remeti vodni režim.”
"Vodnom dozvolom se utvrđuju način, uslovi i obim korišćenja voda, način, uslovi i obim ispuštanja otpadnih voda, skladištenja i ispuštanja hazardnih i drugih supstanci koje mogu zagaditi vodu, kao i uslovi za druge radove kojima se utiče na vodni režim. Vodnu dozvolu izdaje organ koji je nadležan za izdavanje vodne saglasnosti, odnosno vodnih uslova. U skladu sa zakonom, u nadležnosti Grada je odlučivanje o vodnoj dozvoli za: javni vodovod u seoskom naselju; vodenicu i stambeni objekat na splavu; drugi objekat i radove, koji mogu privremeno, povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može uticati vodni režim. Po završetku postupka, stranci se izdaje Vodna dozvola. Vodna dozvola se stranci ne može izdati bez pribavljenih vodnih uslova i izdate vodne saglasnosti, osim izuzetno.”
"Svrha postupka je upis u evidenciju taksi vozila i dobijanje svetlećih oznaka od strane Gradske uprave za privredu i poljoprivredu. Dokument koji stranka dobija po okončanju administrativnog postupka je pešenje."
"Svrha postupka je utvrđivanje naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta. Obavezu plaćanja, kao i visinu naknade za promenu namene rešenjem utvrđuje nadležni organ Gradske uprave, na zahtev zainteresovanog lica ili po nalogu poljoprivrednog inspektora. Ukoliko je stranka nezadovoljna visinom naknade utvrđenom u rešenju, može izjaviti žalbu nadležnom ministarstvu. Po dobijanju rešenja, stranka može da podnese zahtev za dobijanje lokacijske dozvole, zatim građevinske i upotrebne dozvole, kao i radi upisa objekta u katastar nepokretnosti tj. promenu statusa zemljišta."
"Svrha postupka je da se obezbedi mišljenje za sadnju zasada u postupku dobijanja saglasnosti kod nadležnog ministarstva. Dokument koji stranka dobija po okončanju administrativnog postupka je mišljenje."
"Evidentiranje promene vozila i registarskih tablica i izdavanje novih identifikacionih kartona u skladu sa navedenim promenama. Dokument koji stranka dobija po okončanju administrativnog postupka je overena promena identifikacionog kartona.”
"Vodnom saglasnošću utvrđuje se da je tehnička dokumentacija za objekte i radove, kao i planska dokumentacija za uređenje prostora urađena u skladu sa izdatim vodnim uslovima. U skladu sa Zakonom, u nadležnosti Grada je odlučivanje o vodnoj saglasnosti za: javni vodovod u seoskom naselju; vodenicu i stambeni objekat na splavu; drugi objekat i radove, koji mogu privremeno, povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može uticati vodni režim. Po završetku postupka, stranci se izdaje Vodna saglasnost. Vodnu saglasnost izdaje organ koji je izdao vodne uslove pre početka radova. Izuzetno, vodna saglasnost se može izdati i bez vodnih uslova ako se, na osnovu tehničke dokumentacije, utvrdi da se izgradnjom objekata ili radovima koji su predmet tehničke dokumentacije ne remeti vodni režim.”
"Svrha postupka je da se omogući produženje radnog vremena od propisanog. Dokument koji stranka dobija po okončanju administrativnog postupka je Rešenje o produženju radnog vremena od propisanog.”
"Procena štete od elementarnih nepogoda na poljoprivrednom zemljištu radi sanacije iste. Dokument koji stranka dobija nakon okončanja postupka je Izveštaj.”
"Vodni uslovi izdaju se na zahtev stranke u postupku pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i izvođenje drugih radova koji mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promene u vodnom režimu, odnosno ugroziti ciljeve životne sredine, kao i za izradu planskih dokumenata za uređenje prostora i gazdovanje šumama. U skladu sa zakonom, u nadležnosti Grada je odlučivanje o vodnim uslovima za izgradnju, odnosno rekonstrukciju objekata, izvođenje radova i izradu planskih dokumenata, i to za: javni vodovod u seoskom naselju; vodenicu i stambeni objekat na splavu; drugi objekat i radove, koji mogu privremeno, povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može uticati vodni režim. Po završetku postupka, stranka dobija Vodne uslove.”
"Uverenje se izdaje na zahtev stranke i služi kao dokaz da je stranka poljoprivredni proizvođač. Status poljoprivrednog proizvođača stranci daje olakšice kod Uprave carina, radi izlaganja i plasiranja svojih poljoprivrednih proizvoda na tržištu. Dokument koji stranka dobija po okončanju administrativnog postupka je uverenje.”
"Ova potvrda se izdaje podnosiocu zahteva radi regulisanja poljoprivredne penzije u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije. Potvrda ima značaj javne isprave i služi kao dokaz da je podnosilac zahteva obavljao poljoprivrednu delatnost u vreme suše 2003. godine, koja je izazvala značajnu štetu na poljoprivrednim kulturama (elementarna nepogoda). Organ Gradske uprave grada zadužen za poslove privrede ovu potvrdu izdaje na bazi službene evidencije - Izveštaja koji je u to vreme sačinila komisija koju je svojom odlukom formirao nadležni organ tadašnje Opštinske uprave.”
"Overavanje i raskid ugovora o radu za obavljanje poslova kućnog pomoćnog osoblja i registraciju istog kod Gradske uprave za privredu i poljoprivredu. Stranka po okončanju postupka dobija overen ugovor o radu sa kućnim pomoćnim osoboljem, odnosno overen raskid ugovora.”
"Auto-taksi prevoz mogu da obavljaju privredna društva i preduzetnici koji su za obavljanje te delatnosti registrovani u Registru privrednih subjekata i koji imaju odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave za obavljanje auto-taksi prevoza putnika. Svrha ovog administrativnog postupka je utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje auto-taksi delatnosti kao preduslova za registraciju kod Agencije za privredne registre. Po okončanju administrativnog postupka, podnosilac zahteva dobija rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje auto taksi prevoza.”
"Kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo, razvrstavaju se u kategorije u skladu sa standardima propisanim za pojedine vrste navedenih objekata. Na zahtev ugostitelja, odnosno fizičkog lica za razvrstavanje ugostiteljskog objekta za smeštaj u kategoriju, a posle sprovedenog propisanog postupka, nadležni organ jedinice lokalne samouprave, na predlog komisije donosi rešenje o razvrstavanju u kategoriju. Rešenje važi tri godine od dana izdavanja.”
"Svrha postupka je da se obezbedi mišljenje nadležnog organa u postupku registrovanja farme. Dokument koji stranka dobija po okončanju administrativnog postupka je mišljenje.”
"Evidentiranje zapošljavanja novog lica kod preduzetnika ili pravnog lica koje se bavi taksi delatnošću i izdavanje novih identifikacionih kartona u skladu sa navedenim promenama. Dokumenta koji stranka dobija po okončanju administrativnog postupka je overen identifikacioni karton.”
"Obračunavanje i utvrđivanje cena komunalnih proizvoda i usluga od značaja za lokalnu samoupravu, kao i obaveštenje nadležnim ministarstvima RS o nastalim promenama cena, radi praćenja.”
"Svrha administrativnog postupka je izdavanje uverenja o statusu preduzetnika za preduzetničke radnje registrovane do 31. 12. 2005. godine. Lice koje je, do donošenja Zakona o privrednim društvima bilo registrovano kao preduzetnik kod Organa gradske uprave zaduženog za privredu, podnosi zahtev uz koji prilaže dokaz o uplaćenoj propisanoj administrativnoj taksi. Na osnovu službene evidencije koju poseduje organ koji rešava u ovom pravnom poslu, stranka dobija uverenje koje služi za upis radnog staža, dokazivanje statusa kod drugih organa ili u druge svrhe."
"Prijem kod zamenika gradonačelnika za fizička i pravna lica i uspostavljanje kontakata i saradnje sa Kabinetom zamenika gradonačelnika u pitanjima koja su od interesa za grad."
"Komunikacija sa potencijalnim investitorima i posredovanje sa nadležnom Agencijom za lokalni ekonomski razvoj grada Leskovca"
"Svrha administrativnog postupka je upoznavanje gradonačelnika i lica na funkcijama u Skupštini grada sa aktuelnim problemima od strane građana i pravnih lica i uspostavljanje saradnje sa Kabinetom gradonačelnika. Zainteresovani građanin, preduzetnik, predstavnik preduzeća, predstavnik udruženja, i dr. podnosi zahtev, koji stručna služba obrađuje. Nakon dogovora sa funkcionerom, stručna služba šalje odgovor podnosiocu zahteva."
"Svrha ovog administrativnog postupka je pružanje informacija na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Tražilac podnosi pismeni zahtev organu vlasti za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja. Ako zahtev ne sadrži potrebne podatke, odnosno ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice organa vlasti dužno je da, bez nadoknade, pouči tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni. Ako tražilac ne otkloni nedostatke u određenom roku, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, organ vlasti doneće zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog. Pristup informacijama organ vlasti dužan je da omogući i na osnovu usmenog zahteva tražioca koji se saopštava u zapisnik, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet pismeno.”
"Svrha administrativnog postupka je upoznavanje predsednika Skupštine grada i lica na funkcijama u Skupštini grada sa aktuelnim problemima od strane građana i pravnih lica i uspostavljanje saradnje sa Skupštinom grada. Zainteresovani građanin, preduzetnik, predstavnik preduzeća, predstavnik udruženja, i dr. podnosi zahtev, koji stručna služba obrađuje. Nakon dogovora sa funkcionerom, stručna služba šalje odgovor podnosiocu zahteva."
"Svrha administrativnog postupka je priznavanje očinstva i upis te činjenice u matičnu knjigu rođenih. Izjava o priznanju očinstva daje se, po pravilu, matičaru koji vodi matičnu knjigu rođenih za dete i o njoj se sastavlja zapisnik. Kada primi izjavu o priznanju očinstva, matičar je dužan da pozove majku i dete, odnosno majku ili dete, odnosno staratelja deteta, da u roku od 30 dana daju izjavu o saglasnosti sa priznanjem očinstva. Ako je majka u prijavi rođenja deteta navela da ocem deteta smatra muškarca koji je kasnije priznao očinstvo, neće se tražiti njena saglasnost. Matičar utvrđuje, na osnovu izjava stranaka, priloženih isprava i na drugi način, da li su ispunjeni svi uslovi za upis priznanja očinstva.”
"Lice se upisuje u birački spisak, dobija o istom rešenje i stiče pravo glasa na izborima. U birački spisak upisuju se lica koja imaju biračko pravo, a nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora i maloletna lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora. Birača koji nije upisan u birački spisak upisuje u birački spisak do njegovog zaključenja Gradska uprava, a od njegovog zaključenja pa sve do 72 časa pre dana izbora ministarstvo nadležno za poslove uprave. U birački spisak upisuju se zakonom propisani podaci. Upis podataka u birački spisak vrši se počev od dana posle raspisivanja izbora, a najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska.”
"Na zahtev stranke, a na osnovu matičnih knjiga, ovlašćeni matičar izdaje uverenja koja sadrže pojedine podatke upisane u matične knjige ili pojedine činjenice o ličnom stanju građana koje proizlaze iz tih podataka (uverenja). Uverenja sadrže poslednje podatke koji su upisani u matičnu knjigu do vremena izdavanja uverenja. Svrha ovog postupka je izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju stranke.”
"Svrha postupka je izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih koji se dalje koristi radi ostvarivanja drugih prava.”
"Svrha postupka je naknadni upis u matičnu knjigu rođenih, ako usled više sile, vanredne situacije ili drugih sličnih razloga upis nije mogao biti obavljen u predviđenom roku. Postupak se vodi po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, odnosno lica koje za to ima neposredan i na zakonu zasnovan pravni interes, u skladu s propisom kojim se uređuje opšti upravni postupak.”
"Svrha administrativnog postupka je naknadni upis u matičnu knjigu umrlih i dobijanje izvoda iz matične knjige umrlih radi regulisanja određenih prava (nasleđivanje, porodična penzija i sl.), ako usled više sile, vanredne situacije ili drugih sličnih razloga pojedini podaci nisu mogli biti upisani u matičnu knjigu umrlih. Ako se podatak o smrti prijavljuje po isteku 30 dana od dana kada se desila činjenica smrti, na zahtev stranke, činjenicu smrti matičar može upisati u matičnu knjigu umrlih samo na osnovu rešenja nadležnog organa Gradske uprave.”
"Svrha administrativnog postupka je brisanje građana iz jedinstvenog biračkog spiska u slučajevima propisanim Zakonom (smrt, odjava prebivališta, lišavanje poslovne sposobnosti, otpust iz državljanstva odnosno dupli upis). Svaki građanin može Gradskoj upravi podneti zahtev za brisanje birača iz biračkog spiska navodeći relevantne činjenice uz odgovarajuće dokaze. Nadležni organ odlučuje u roku od 24 časa od prijema zahteva. Rešenje o brisanju birača iz biračkog spiska se donosi na osnovu podataka u matičnim knjigama, drugim službenim evidencijama i javnim ispravama. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli.”
"Svrha postupka je upis činjenice zaključenja braka državljanina Republike Srbije koji je zaključen u inostranstvu. Po okončanju postupka stranka dobija izvod iz matične knjige venčanih.”
"Svrha postupka je obnova nestalih i uništenih matičnih knjiga rođenih. Dokument koji stranka dobija po okončanju administrativnog postupka je Rešenje o obnovi.”
"Svrha administrativnog postupka je promena podataka u jedinstvenom biračkom spisku. Svaki građanin može Gradskoj upravi podneti zahtev za promenu u biračkom spisku ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak ili je upisan, a nema biračko pravo ili nema biračko pravo na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je upisan u birački spisak ili ako neki od podataka iz biračkog spiska nije pravilno upisan. Nadležni organ o zahtevu za promenu u biračkom spisku odlučuje u roku od 24 časa od prijema zahteva. Svaka promena u biračkom spisku mora da se zasniva na odgovarajućem rešenju: rešenju o upisu birača u birački spisak, rešenju o brisanju birača iz biračkog spiska ili na rešenju o izmeni, dopuni ili ispravci neke činjenice o biraču. Rešenje na kome se zasniva promena u biračkom spisku donosi se po službenoj dužnosti ili na zahtev građana, a na osnovu podataka u matičnim knjigama, drugim službenim evidencijama i javnim ispravama.”
"Svrha administrativnog postupka je dobijanje uverenja o činjenici državljanstva. Činjenica državljanstva upisuje se u matičnu knjigu rođenih za lica koja na osnovu Zakona o državljanstvu Republike Srbije steknu državljanstvo Republike Srbije, kao i za lica kojima je utvrđeno državljanstvo Republike Srbije u skladu sa Zakonom. Na zahtev stranke, a na osnovu matičnih knjiga, ovlašćeni matičar izdaje uverenje o državljanstvu. Uverenje o državljanstvu sadrži poslednje podatke koji su upisani u matičnu knjigu do vremena izdavanja uverenja.”
"Svrha postupka je upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.”
"Svrha postupka je izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih radi ostvarivanja određenih prava u inostranstvu. Po okončanju postupka stranka dobija izvod iz matične knjige rođenih na inostranom obrascu.”
"Poseban birački spisak je službena evidencija u koju se upisuju pripadnici nacionalne manjine koji imaju biračko pravo.Poseban birački spisak je stalan i redovno se ažurira.Pripadnik nacionalne manjine upisuje se u poseban birački spisak isključivo na lični zahtev.Upis birača u poseban birački spisak. Upisom u poseban birački spisak pripadnici nacionalne manjine stiču pravo da biraju nacionalni savet svoje nacionalne manjine radi ostvarivanja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma.”
"Svrha administrativnog postupka je ispravka grešaka i dopuna podataka koji se vode u matičnim knjigama. Greške u matičnim knjigama koje su uočene posle zaključenja upisa, matičar može ispraviti samo na osnovu rešenja nadležnog organa Gradske uprave. Postupak ispravke greške vodi se po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, odnosno lica koje za to ima neposredan i na zakonu zasnovan pravni interes, u skladu s propisom kojim se uređuje opšti upravni postupak. Svrha administrativnog postupka je ispravka grešaka i dopuna podataka koji se vode u matičnim knjigama. Postupak ispravke greške vodi se po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, odnosno lica koje za to ima neposredan i na zakonu zasnovan pravni interes, u skladu s propisom kojim se uređuje opšti upravni postupak. Stranka podnosi zahtev za ispravku podataka u matičnim knjigama. Uz zahtev prilaže dokaz gde je nastala greška- izvod iz matične knjige rođenih, matične knjige venčanih, matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu i dokaz kojim se ispravlja greška”
"Svrha ovog administrativnog postupka je da se u postojećoj radnoj knjižici upišu podaci od značaja za ostvarivanje određenih prava imaoca radne knjižice, kao i da se isprave netačno upisani podaci ili upišu naknadno promenjeni podaci (promena imena, prezimena).”
"Svrha postupka je izdavanje uverenja koje se koristi radi ostvarivanja određenih prava kod određenih organa. Dokument koji stranka dobija po okončanju administrativnog postupka je uverenje.”
"Obnavljanje nestalih i uništenih matičnih knjiga umrlih. Dokument koji stranka dobija po okončanju administrativnog postupka je Rešenje o obnovi.”
"Svrha administrativnog postupka je izdavanje uverenje o činjenicama iz matičnih knjiga radi korišćenja u različitim postupcima. Na osnovu matičnih knjiga, ovlašćeni matičar izdaje uverenja koja sadrže pojedine podatke upisane u matične knjige ili pojedine činjenice o ličnom stanju građana koje proizlaze iz tih podataka. Uverenje sadrži poslednji podatak koji je upisan u matičnu knjigu do vremena izdavanja istog.”
"Svrha postupka je izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih radi ostvarivanja određenih prava u inostranstvu. Po okončanju postupka stranka dboija izvod iz matične knjige večanih na inostranom obrascu.”
"Svrha administrativnog postupka je sklapanje braka. Posle identifikacije stavljanjem na uvid ličnih isprava, budući supružnici podnose usmeni ili pismeni zahtev za sklapanje braka matičaru opštine u kojoj žele da sklope brak. O usmenoj prijavi sačinjava se zapisnik o prijavi zaključenja braka, na osnovu podataka iz ličnih isprava budućih supružnika, uz koji se prilažu javne isprave propisane Porodičnim zakonom. Posle proglašenja da je brak zaključen matičar upisuje brak u matičnu knjigu venčanih.Upis braka u matičnu knjigu venčanih potpisuju supružnici svojim imenom i novim prezimenom, svedoci i matičar. Matičar uručuje supružnicima izvod iz matične knjige venčanih.”
"Svrha administrativnog postupka je pružanje pravne pomoći građanima kako bi ostvarili svoja prava pred državnim i drugim organima. Za usluge koje pruža građanima, Služba pravne pomoći naplaćuje propisanu naknadu, a ostvareni prihodi su prihodi Gradske uprave koji se vode na računu Gradske uprave.”
"Svrha postupka je upis činjenice državljanstva u matičnu knjigu. Po okončanju postupka dobija se uverenje o državljanstvu.”
"Svrha postupka je upis činjenice rođenja državljana Republike Srbije u matičnu knjigu rođenih na osnovu inostranog izvoda. Po okončanju postupka stranka dobija izvod iz matične knjige rođenih.”
"Svrha administrativnog postupka je upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih. Činjenica smrti prijavljuje se nadležnom matičaru usmeno ili pismeno. O usmenoj prijavi sačinjava se zapisnik na propisanom obrascu. Činjenica smrti mora se prijaviti nadležnom matičaru u roku od tri dana od dana smrti, odnosno od dana nalaženja umrlog lica. Ako je posebnim propisom određen za sahranu kraći rok od tri dana, činjenica smrti mora se prijaviti pre sahrane. Prilikom prijavljivanja činjenice smrti mora se podneti potvrda o smrti koju izdaje zdravstvena ustanova ako je lice umrlo u zdravstvenoj ustanovi, a ako je lice umrlo van zdravstvene ustanove, lekar koji je utvrdio smrt. Bez potvrde o smrti ne može se izvršiti upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih.”
"Svrha postupka je razgledanje i prepisivanje spisa predmeta za koje stranka ima pravni interes.”
"Promene podataka u posebnom biračkom spisku vrše se na osnovu podataka sadržanim u matičnim knjigama i drugim službenim evidencijama, a svrha AP je obezbeđivanje tačnosti podataka upisanih u posebnom biračkom spisku.”
"Svrha postupka je izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih koji se dalje koristi radi ostvarivanja određenih prava.”
"Svrha postupka je izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih radi ostvarivanja prava u inostranstvu. Po okončanju postupka stranka dobija izvod iz matične knjige umrlih.”
"Svrha postupka je je obnavljanje nestalih i uništenih knjiga državljana.”
"Svrha postupka je izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih radi ostvarivanja određenih prava.”
"Svrha administrativnog postupka je izdavanje uverenja o izbornom pravu, o upisu u birački spisak i o izbornom pravu kandidata za odbornika. Uverenje se izdaje na zahtev zainteresovanog lica i služi za dalje ostvarivanje biračkog prava i prava da se bude biran u skladu sa Ustavom i zakonom.”
"Svrha administrativnog postupka je promena ličnog imena. Pravo na promenu ličnog imena ima svako lice koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje. Dete koje je navršilo 10. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje ima pravo na davanje saglasnosti za promenu ličnog imena. Zahtev za promenu ličnog imena podnosi se Gradskoj upravi na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno boravište. Gradska uprava koja prihvati zahtev za promenu ličnog imena, tako što nadležni organ donese odgovarajuće rešenje, dužna je da o tome obavesti nadležnog matičara radi upisa promene ličnog imena u matičnu knjigu rođenih i venčanih i organ koji vodi evidenciju o prebivalištu građana. Žalbu protiv rešenja o odbijanju zahteva za promenu ličnog imena podnosilac može izjaviti ministarstvu nadležnom za porodičnu zaštitu u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.”
"Brisanje iz posebnog biračkog spiska vrši se po službenoj dužnosti ili na zahtev.Brisanje iz posebnog biračkog spiska po službenoj dužnosti vrši se u slučaju smrti upisanog pripadnika nacionalne manjine ili ako upisani pripadnik nacionalne manjine (u daljem tekstu: birač) izgubi biračko pravo zbog toga što je prestao da ispunjava jedan od opštih uslova za sticanje biračkog prava propisanih zakonom. Birač podnosi zahtev za brisanje iz posebnog biračkog spiska organu uprave jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, na posebnom obrascu koji propisuje ministar, i svojeručno ga potpisuje.”
"Svrha postupka je obnavljanje nestalih i uništenih matičnih knjiga venčanih. Dokument koji stranka dobija po okončanju administrativnog postupka je Rešenje o obnovi.”
"Svrha administrativnog postupka je upis činjenice smrti iz inostranstva u matičnu knjigu umrlih. Ako činjenica smrti državljana Republike Srbije nastala van njene teritorije nije upisana u matičnu knjigu koja se vodi u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, upisuje se u matičnu knjigu umrlih na osnovu izvoda i podataka iz matične knjige umrlih inostranog organa, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. Prijava za upis činjenice smrti nastale u inostranstvu podnosi se preko diplomatsko-konzularnog predstavništva na čijem području je ta činjenica nastala ili neposredno nadležnom organu, po mestu poslednjeg prebivališta umrlog, a ako je poslednje prebivalište nepoznato - po mestu rođenja. Ako se ne može pribaviti izvod iz matične knjige inostranog organa, upis činjenice smrti se vrši na osnovu odluke nadležnog suda.”
"Reklamni pano od fleksibilnog materijala(platna,prirodnog i sintetičkog materijala i sl.), postavlja se na fasadi, na spoljnoj strani zida objekta - zgrade,kvadratnog ili pravougaonog oblika.Stranka po okončanju postupka dobija rešenje.”
"Ekshumacija posmrtnih ostataka i sahranjivanje na drugu parcelu.”
"Izdavanje odobrenja za parkiranje dostavnog vozila.”
"Svrha postupka je da preduzetnicima i pravnim licima omogući korišćenje površine javne namene u cilju postavljanja bilborda i drugih oblika reklamiranja, isključivo na osnovu odobrenja organa Gradske uprave nadležnog za komunalne poslove. Po okončanju postupka, stranka dobija rešenje.”
"Dodela stanova licima po određenim kategorijama: dužina čekanja, socijalna karta, broj članova porodice. Dokument koji stranka dobija po okončanju administrativnog postupka je ugovor o zakupu stana.”
"Stambena zgrada ima svojstvo pravnog lica u pravnim poslovima koji se odnose na održavanje i korišćenje stambene zgrade, kao i račun i pečat. Svrha postupka je da se izvrši registracija formirane Skupštine zgrade/Saveta zgrade. Po okončanju administrativnog postupka, stranka dobija uverenje.”
"Svrha postupka je da preduzetnicima i pravnim licima omogući korišćenje površine javne namene u cilju postavljanja reklamnih panoa za plakate, pokretnih panoa, bilborda, za isticanje transparenata i za isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora i drugih oblika reklamiranja, isključivo na osnovu odobrenja organa Gradske uprave nadležnog za komunalne poslove. Po okončanju postupka, stranka dobija rešenje.”
"Zbog određenih radova koji treba da se izvedu, pravna lica i preduzetnici podnose zahtev organu Gradske uprave nadležnom za poslove saobraćaja zahtev za izmenu režima saobraćaja na određenoj lokaciji i u određenom vremenskom periodu. Svrha postupka je da se, na zahtev preduzetnika i pravnih lica, izvrši promena režima saobraćaja. Po završetku administrativnog postupka, podnosilac zahteva dobija Rešenje o promeni režima saobraćaja.”
"Svrha postupka je da se izvrši iseljenje bespravno useljenih lica iz stanova i zajedničkih prostorija stambene zgrade. U tom slučaju, vlasnik stana, odnosno lice koje ima pravni interes, može kod opštinskog organa nadležnog za stambene poslove da zahteva njegovo iseljenje. Postupak za iseljenje je hitan. Žalba na rešenje o iseljenju ne zadržava izvršenje rešenja. Po okončanju administrativnog postupka, stranci se izdaje rešenje.”
"Svetleća reklama se postavlja na fasadi,na spoljnoj strani iznad glavnog ulaza poslovnog objekta, koji se može uraditi od metala, stakla i drugog sličnog materijala,kvadratnog ili pravougaonog oblika. Dokument koji stranka dobija po okončanju administrativnog postupka je rešenje.”
"Rashladni uređaj za prodaju napitaka, odnosno sladoleda koji se proizvodi u poslastičarskoj radnji može se postaviti isključivo ispred poslovnog objekta, a za prodaju industrijski pakovanog sladoleda na drugoj javnoj površini za koju se dobije odobrenje, a na zahtev fizičkog lica koje vrši prodaju po ugovoru sa proizvođačem ili trgovcem. Preduzetnici i pravna lica mogu da podnesu zahtev, a po dobijanju odobrenja nadležnog organa Gradske uprave zaduženog za komunalne poslove, da izlože robu ispred svog poslovnog prostora, uz uslov da obezbede minimalnu širinu prolaza za pešake od 1,6m. Po okončanju administrativnog postupka kojim se se odobrava postavljanje rashladnog uređaja ili vitrine, stranka dobija rešenje.”
"Svrha postupka je da fizičkim i pravnim licima omogući korišćenje površine javne namene u cilju postavljanja tezge za prodaju knjiga, časopisa, drugih publikacija, tezge za izlaganje i prodaju ukrasnih predmeta, postavljanje aparata za kokice, kukuruz, kestenje, pomfrit i postavljanje montažno-demontažnih objekata - ne duže od 5 dana čija bruto površina sa kućištem aparata ne može biti veća od 2m². Po okončanju administrativnog postupka, stranka dobija rešenje.”
"Za istovar, smeštaj i utovar građevinskog materijala, podizanje građevinskih skela, smeštaj građevinskih mašina i sl. radi izvođenja građevinskih radova, može se privremeno koristiti javna površina uz prethodno dobijeno odobrenje organa Gradske uprave nadležnog za komunalne poslove. Takođe, ovaj administrativni postupak se sprovodi za zauzeće javne površine za postavljanje montažnih ograda, stubića i žardinjera i za postavljanje dekorativnih usmeravajućih stubića. Za vreme trajanja zauzeća, javna površina se mora održavati u urednom stanju. Izvođač radova mora da obezbedi bezbedan prolaz za pešake, motorna vozila i susedne zgrade. Svrha postupka je da fizičkim i pravnim licima omogući korišćenje površine javne namene u cilju sprovođenja navedenih aktvnosti. Na osnovu kompletne dokumentacije, stranka dobija rešenje kojim se dozvoljava korišćenje javne površine u navedenu svrhu.”
"Na predlog Grada ili prevoznika koji obavlja linijski prevoz putnika, može se izgraditi autobusko stajalište uz saglasnost nadležnog Javnog preduzeća. Lokacije, broj i naziv stajališta u javnom prevozu (stajališta u gradskom i prigradskom prevozu putnika i taksi stajališta) svojim rešenjem određuje organ Gradske uprave nadležan za poslove saobraćaja. Svrha postupka je predlaganje i izgradnja autobuskih, odnosno taksi stajališta od strane prevoznika koji obavlja linijski prevoz putnika, odnosno taksi prevoznika. Po okončanju administrativnog postupka, nadležni organ donosi rešenje.”
"Zbog određenih radova koji treba da se izvedu, pravna lica i preduzetnici podnose zahtev organu Gradske uprave nadležnom za poslove saobraćaja zahtev za izmenu reda vožnje u određenom vremenskom periodu. Svrha postupka je da se, na zahtev preduzetnika i pravnih lica, izvrši promena reda vožnje. Po završetku administrativnog postupka, podnosilac zahteva dobija rešenje.”
"Na trotoaru ispred poslovnog objekta može se postaviti reklamni tabla, urađen od metala ili sličnog materijala, kvadratnog ili pravougaonog oblika. Dokument koji stranka dobija po okončanju administrativnog postupka je rešenje.”
"Zbog određenih radova koji treba da se izvedu, pravna lica i preduzetnici podnose zahtev organu Gradske uprave nadležnom za poslove saobraćaja zahtev za izmenu režima saobraćaja na određenoj lokaciji i u određenom vremenskom periodu. Svrha postupka je da se, na zahtev preduzetnika i pravnih lica, izvrši promena režima saobraćaja. Po završetku administrativnog postupka, podnosilac zahteva dobija Rešenje o promeni režima saobraćaja. Raskopavanje javnih površina podrazumeva radove na izgradnji i rekonstrukciji komunalne infrastrukture na javnim površinama, kao i radove na otklanjanju posledica nastalih dejstvom više sile ili u slučaju kvara na objektima komunalne infrastrukture. Radovi se izvode po propisanim tehničkim normativima i standardima. Radovi se moraju izvesti za najkraće moguće vreme, uz adekvatno obezbeđenje gradilišta od strane izvođača. Radove svojim rešenjem odobrava organ Gradske uprave nadležan za komunalne poslove. U izuzetnim slučajevima (viša sila), radovi mogu da otpočnu i bez dobijenog odobrenja.”
"Letnja bašta je objekat namenjen ugostiteljskoj i poslastičarskoj delatnosti koji se postavlja pored poslovnog objekta ili prostorije u kojoj se ta delatnost obavlja. Stranka dobija rešenje za postavljanje letnje bašte.”
"Prevoznik, koji je zaključio ugovor o poveravanju i obavljanju linijskog prevoza putnika, može otpočeti i obavljati gradski i prigradski prevoz ako ima registrovan i overen red vožnje i dokaz o ispravnosti vozila. Registraciju i overu reda vožnje vrši organ Gradske uprave nadležan za poslove saobraćaja. Zahtev za registraciju i overu reda vožnje prevoznik podnosi najmanje 10 dana pre početka obavljanja prevoza. Svrha postupka je da prevozniku omogući registraciju i overu reda vožnje, odnosno upis istog u odgovarajući registar.”
"Na trotoaru ispred poslovnog objekta mogu se u okviru registrovane delatnosti privrednog subjekta postaviti slobodnostojee vitrine za izlaganje robe. Dokument koji stranka dobija po okončanju administrativnog postupka je rešenje.”
"Kiosk je manji montažni objekat za obavljanje delatnosti u skladu sa važećim propisima i postavlja se po pribavljenom odobrenju organa Gradske uprave nadležnog za komunalne poslove koje se izdaje u skladu sa Programom o privremenom korišćenju neizgrađenog javnog građevinskog zemljišta na prostoru grada Leskovca kojim se propisuju urbanističko-tehnički uslovi, tip i veličina kioska i dr. Svrha postupka je da se pravnim i fizičkim licima omogući korišćenje površine javne namene u cilju postavljanja kioska (isti postupak se primenjuje i za garaže). Lokacija za kiosk se daje po postupku prikupljanja ponuda, javnog nadmetanja i neposrednom pogodbom na period od 5 godina. Na osnovu konačne odluke o dodeli lokacije, organ Gradske uprave nadležan za komunalne poslove, po službenoj dužnosti, u roku od 3 dana od dana konačnosti iste, rešenjem odobrava postavljanje kioska. Lice kome je rešenjem odobreno postavljanje kioska, dužno je da u roku od 5 dana od dana prijema rešenja, zaključi ugovor o korišćenju lokacije.”
"Potvrda se izdaje imenovanom na lični zahtev a u cilju regulisanja adrese stanovanja, odnosno izdavanja ličnih dokumenata i u druge svrhe se ne može koristiti.Stranci se izdaje potvrda.”
"Utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu životne sredine objekta u kome se obavlja energetska delatnost i davanje izveštaja da energetski objekti, postrojenja, uređaji i instalacije koji su neophodni za obavljanje energetske delatnosti ispunjavaju uslove i zahteve utvrđene propisima za dobijanje licence za obavljanje energetske delatnosti”
"Auto-taksi prevoz mogu da obavljaju privredna društva i preduzetnici koji su za obavljanje te delatnosti registrovani u Registru privrednih subjekata APR i koji imaju odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave za obavljanje auto-taksi prevoza putnika. Svrha ovog administrativnog postupka je utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje auto-taksi delatnosti kao preduslova za registraciju kod Agencije za privredne registre. Po okončanju administrativnog postupka, podnosilac zahteva dobija rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje auto taksi prevoza, izdaje se taksi legitimacije za vozilo i oznaka-nalepnica za identifikaciju vozila.”
"Svrha postupka je razvlašćivanje ranijih sopstvenika radi ostvarivanja javnog interesa, uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne. Eksproprijacijom nepokretnosti (zemljište, zgrade i drugi građevinski objekti) korisnik eksproprijacije stiče pravo da istu koristi za svrhu radi koje je eksproprijacija izvršena. Predlog za eksproprijaciju zasniva se na prethodno utvrđenom javnom interesu za eksproprijaciju nepokretnosti u skladu sa zakonom i podnosi se organu Gradske uprave nadležnom za imovinsko-pravne poslove u roku od jedne godine od dana utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju. Uz predlog za eksproprijaciju, podnosilac zahteva podnosi propisana dokumenta.”
"Nadležni organ obaveštava poreske obveznike o visini poreskog zaduženja, kao i o postupcima i načinu izmirenja tih obaveza u tekućoj godini. Poreski obveznik dobija rešenje o utvrđenom porezu na imovinu za tekuću godinu.”
"Svrha ovog administrativnog postupka je da Gradska uprava za finansije, na pismeni i obrazloženi zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odloži plaćanje poreskog duga pod uslovom predviđenim Zakonom o poreskom postupku i poreske administracije. Po okončanju poreskog postupka dolazi do potpisivanja sporazuma ili donošenjem rešenja.”
"Prijem prijave PPI-1 i PPI-2 od stranke ili ovlašćenog lica radi utvrđivanja obaveze. Na osnovu podataka iz prijava organ donosi rešenje o utvrđivanju posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine.”
"Po zahtevu poreskog obveznika organ donosi rešenje kojim se vrši povraćaj više ili pogrešno uplaćenog poreza.”
"Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih lica vrši se na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga poreskih obveznika i drugih podataka kojima organ nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza raspolaže, a od značaja su za utvrđivanje poreske obaveze. Obaveštavanje poreskih obveznika o visini poreskog zaduženja, kao i postupcima i načinu izmirenja tih obaveza u poreskoj godini. Poreski obveznik dobija rešenje o utvrđenom porezu na imovinu za poresku godinu.”
"Po zahtevu poreskog obveznika organ donosi rešenje kojim se vrši preknjižavanje više ili pogrešno uplaćenog iznosa za namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu.”
"vrha administrativnog postupka je omogućavanje poreskim obveznicima koji imaju dospeli a ne izmireni dug donošenje rešenja o otpisu u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.”
"Izdavanje uverenja o imovnom stanju na zahtev stranke.”
"Prijem prijave od stranke ili ovlašćenog lica radi utvrđivanja obaveze. Na osnovu podataka iz poreske prijave organ donosi rešenje kojim se utvrđuje lokalna komunalna taksa”
"Svrha administrativnog postupka je ostvarivanje prava na dečiji dodatak. Uz zahtev koji se preuzima u Upravi za društvne delatnosti (obrazac DD-1, odnosno DD-1a/DD-1b.) za priznavanje prava na dečiji dodatak, stranka podnosi propisanu dokumentaciju od značaja za rešavanje u ovom postupku. Stranka po okončanju postupka dobija rešenje.”
"Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva oca uz prilaganje propisanih dokaza. Roditeljski dodatak ostvaruje otac za prvo, drugo, treće i četvrto dete, a za peto dete posebno rešenje donosi Ministarstvo rada i socijalne politike. Stranka po okončanju postupka dobija rešenje kojim se ostvaruje pravo na roditeljski dodatak za oca, ili dobija negativno rešenje o ovom pravu.”
"Stranka-kandidat za dobijanje studentskog kredita podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom fakultetu u koji je upisan. Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu uverenja o proseku ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice studenta koje izdaje organ Gradske uprave nadležan za društvene delatnosti. Na zahtev stranke, a na osnovu priloženih dokaza, nadležni organ izdaje uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar-jun tekuće godine, odnosno overava propisani obrazac.”
"Svrha postupka je ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta. Stranka dobija rešenje kojim se ostvaruje pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.”
"Svrha postupka je ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta. Po okončanju postupka, Gradska uprava donosi rešenje o pravu na naknadu zarade, koje obavezno sadrži dužinu korišćenja prava na naknadu, njenu visinu i obaveze korisnika prava i poslodavca. Rešenje se dostavlja korisniku prava i poslodavcu.”
"Stranka-kandidat za dobijanje učeničke stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom školi u koju je upisan. Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu uverenja o proseku ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice studenta koje izdaje organ Gradske uprave nadležan za društvene delatnosti. Na zahtev stranke, a na osnovu priloženih dokaza, nadležni organ izdaje uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika za period januar-jun tekuće godine, odnosno overava propisani obrazac.”
"Svrha postupka je naknada pogrebnih troškova za izbegla lica.”
"Svrha ovog administrativnog postupka je sticanje prava na mesečno novčano primanje za nezaposlene (po republičkim propisima) na koje imaju pravo materijalno neobezbeđena lica korisnici boračko - invalidske zaštite. Članovima porodice može se priznati samo jedno mesečno novčano primanje, prema redosledu: bračni drug, deca i roditelji. Po okončanju postupka koji na zahtev stranke sprovodi organ Gradske uprave nadležan za društvene delatnosti, stranka dobija rešenje.”
"Postupanje u vezi priznavanja prava na naknadu troškova sahrane umrlog nosioca ""Partizanske spomenice 1941"". Stranka dobija rešenje kojim se ostvaruje ovo pravo, ili dobija negativno rešenje.”
"Stranka-kandidat za dobijanje studentskog doma podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom fakultetu u koju je upisan. Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu uverenja o proseku ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice studenta koje izdaje organ Gradske uprave nadležan za društvene delatnosti. Na zahtev stranke, a na osnovu priloženih dokaza, nadležni organ izdaje uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar-jun tekuće godine, odnosno izdaje uverenje.”
"Svrha postupka je izdavanje uverenja i potvrda o pravu na dečiji dodatak, za inostranstvo. Izdaje se potvrda na koja je propisana na osnovu konvencije sa drugom državom.”
"Svrha administrativnog postupka je ostvarivanje prava na borački dodatak uz zaradu po osnovu radnog odnosa. Borac sa priznatim svojstvom ratnog vojnog invalida ima pravo na borački dodatak dok je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, ako mu je iznos mesečne zarade manji od iznosa prosečne neto zarade iz prethodnog meseca, uvećane za 30%. Po okončanju postupka koji je na zahtev stranke sproveo organ Gradske uprave nadležan za društvene delatnosti, stranka dobija rešenje o priznavanju prava na borački dodatak.”
"Svrha administrativnog postupka je utvrđivanje prava na dodatak za negu i pomoć ratnih vojnih invalida od I-IV grupe. Pravo na dodatak za negu i pomoć ima: 1) vojni invalid I grupe; 2) vojni invalid II, III i IV grupe sa oštećenjem organizma koje je, sa vojnim invaliditetom, jednako oštećenju organizma vojnog invalida I grupe. Po okončanju postupka koji na zahtev stranke sprovodi organ Gradske uprave nadležan za društvene delatnosti, stranka dobija rešenje kojim se utvrđuje pravo na dodatak za negu i pomoć u određenom procentu od osnove, i to: za prvi stepen 100%; za drugi stepen 66% i za treći stepen 46%.”
"Svrha postupka je izdavanje saglasnosti za promenu boravišta. Stranka po okončanju postupka dobija navedenu saglasnost.”
"Postupanje u vezi prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta. Stranka dobija rešenje kojim se ostvaruje pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, ili dobija negativno rešenje o ovom pravu.”
"Svrha postupka je izdavanje legitimacije interno raseljenog lica. Stranka dobija legitimaciju interno raseljenog lica koju izdaje Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije.”
"Svrha postupka je dobijanje rešenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o ispunjenosti uslova za početak rada ustanove. Zahtev se podnosi Ministarstvu, gradski prosvetni inspektor utvrđuje da li su ispunjeni zakonom propisani uslovi za osnivanje ustanove, šalje predlog rešenja Ministarstvu, koje donosi rešenje.”
"Svrha administrativnog postupka je utvrđivanje svojstva mirnodopskog vojnog invalida i sticanje prava na ličnu invalidninu. Mirnodopski vojni invalid je lice koje je u miru, kao vojnik na služenju vojnog roka, student vojne akademije, učenik srednje vojne škole, slušalac škole za rezervne oficire i lice u rezervnom sastavu, kao i dobrovoljac na vojnoj dužnosti u Vojsci, u vršenju vojne službe ili dužnosti u vezi s tom službom, bez svoje krivice, zadobio ranu, povredu ili ozledu zbog koje je nastupilo oštećenje njegovog organizma od najmanje 20%. Po okončanju postupka koji je na zahtev stranke sproveo organ Gradske uprave nadležan za društvene delatnosti, stranka dobija rešenje.”
"Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke uz prilaganje propisanih dokaza. Roditeljski dodatak ostvaruje majka za prvo, drugo, treće i četvrto dete, a za peto dete posebno rešenje donosi Ministarstvo rada i socijalne politike. Stranka po okončanju postupka dobija rešenje.”
"Svrha administrativnog postupka je priznavanje prava na putničko motorno vozilo domaće proizvodnje zapremine do 1000 cm3 vojnom invalidu I grupe kome je svojstvo priznato trajno zbog amputacije ili teških oštećenja ekstremiteta izjednačenih sa amputacijom ekstremiteta i zbog gubitka vida na oba oka. Vojni invalid može ponovo ostvariti pravo na putničko motorno vozilo po isteku sedam godina od dana preuzimanja ranije primljenog vozila. Po okončanju postupka koji na zahtev stranke sprovodi organ Gradske uprave nadležan za društvene delatnosti, stranka dobija rešenje.”
"Svrha postupka je dobijanje rešenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o postojanju uslova za uvođenje novog obrazovnog profila. Zahtev se podnosi Ministarstvu, gradski prosvetni inspektor utvrđuje da li su ispunjeni zakonom propisani uslovi za uvođenje novog obrazovnog profila, dostavlja Ministarstvu predlog rešenja, na osnovu koga Ministarstvo donosi rešenje.”
"Svrha administrativnog postupka je utvrđivanje svojstva civilnog invalida rata i prava na ličnu invalidninu. Civilni invalid rata je lice kod koga je nastupilo telesno oštećenje od najmanje 50% usled rane, povrede ili ozlede koje su ostavile vidne tragove, zadobijene zlostavljanjem ili lišavanjem slobode od strane neprijatelja za vreme rata, izvođenja ratnih operacija, od zaostalog ratnog materijala ili neprijateljskih diverzantskih, odnosno terorističkih akcija. Civilni invalid rata se razvrstava prema stepenu telesnog oštećenja, na osnovu čega ostvaruje prava propisana zakonom u obimu, na način i po postupku predviđenom propisima kojim se uređuju prava ratnih vojnih invalida. Organ Gradske uprave nadležan za društvene delatnosti, na zahtev stranke sprovodi propisani postupak u okviru koga se razmatra priložena dokumentacija. Po okončanju postupka, stranka dobija rešenje.”
"Svrha postupka je ostvarivanje prava na finansijsku pomoć nezaposlenim porodiljama. Stranka dobija rešenje kojim se ostvaruje pravo na finansijsku pomoć ili dobija negativno rešenje o ovom pravu.”
"Svrha administrativnog postupka je ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu posle smrti borca. Članovi uže porodice palog borca imaju pravo na porodičnu invalidninu pod propisanim uslovima. Po okončanju postupka koji na zahtev stranke sprovodi organ Gradske uprave nadležan za društvene delatnosti, stranka dobija rešenje.”
"Svrha postupka je procena potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku. Dodatna podrška obezbeđuje se detetu ili učeniku iz društveno osetljivih grupa, kome je usled socijalne uskraćenosti, smetnji u razvoju, invaliditeta, teškoća u učenju i drugih razloga potrebna dodatna podrška u obrazovanju, zdravstvu ili socijalnoj zaštiti. Postupak se pokreće po zahtevu roditelja ili staratelja ili po službenoj dužnosti - na inicijativu obrazovne, zdravstvene ili ustanove socijalne zaštite, odnosno pružaoca usluga socijalne zaštite, uz saglasnost roditelja, odnosno staratelja deteta ili učenika, a okončava donošenjem mišljenja Interresorne komisije, koje se dostavlja stranci.”
"Stranka-kandidat za dobijanje doma učenika srednjih škola podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom školi u koju je upisan. Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu uverenja o proseku ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika koje izdaje organ Gradske uprave nadležan za društvene delatnosti. Na zahtev stranke, a na osnovu priloženih dokaza, nadležni organ izdaje uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika za period januar-jun tekuće godine, odnosno izdaje uverenje.”
"Svrha administrativnog postupka je utvrđivanje svojstva ratnog vojnog invalida u skladu sa zakonom, odnosno prava na ličnu invalidninu. Po okončanju postupka koji na zahtev stranke sprovodi organ Gradske uprave nadležan za društvene delatnosti, stranka dobija rešenje.”
"Izdavanje uverenja i potvrda o pravu na dečiji dodatak za inostranstvo i popunjavanje dvojezičnih potvrda na osnovu međusobnih Konvencija.”
"Svrha postupka je izdavanje duplikata legitimacije interno raseljenog lica. Stranka dobija duplikat legitimacije interno raseljenog lica koju izdaje Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije.”
"Svrha administrativnog postupka je ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu posle smrti borca. Članovi uže porodice palog borca imaju pravo na porodičnu invalidninu pod propisanim uslovima. Po okončanju postupka koji na zahtev stranke sprovodi organ Gradske uprave nadležan za društvene delatnosti, stranka dobija rešenje.”
"Postupanje u vezi priznavanja prava na mesečno novčano primanje za nezaposlene (po republičkim propisima). Stranka dobija rešenje kojim se ostvaruje ovo pravo, ili dobija negativno rešenje.”
"Svrha postupka je ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta za oca. Po okončanju postupka, Gradska uprava donosi rešenje o pravu na naknadu zarade, koje obavezno sadrži dužinu korišćenja prava na naknadu, njenu visinu i obaveze korisnika prava i poslodavca. Rešenje se dostavlja korisniku prava i poslodavcu.”
"Svrha administrativnog postupka je ostvarenje prava na porodičnu invalidninu umrlog vojnog invalida od I-VII grupe. Članovi uže porodice vojnog invalida od I do VII grupe, posle njegove smrti imaju pravo na porodičnu invalidninu pod propisanim uslovima. Po okončanju postupka koji na zahtev stranke sprovodi organ Gradske uprave nadležan za društvene delatnosti, stranka dobija rešenje.”
"Svrha postupka je dobijanje saglasnosti na odluku školskog odbora (ŠO) ustanove o davanju usluga, proizvodnji, prodaji i drugoj delatnosti kojom se unapređuje i kvalitetnije obavlja obrazovanje i vaspitanje. Zahtev ŠO se podnosi Ministarstvu, gradski prosvetni inspektor utvrđuje da li su ispunjeni zakonom propisani uslovi za obavljanje proširene delatnosti ustanove, na osnovu čega Ministarstvo daje saglasnost na odluku ŠO.”
"Svrha administrativnog postupka je ostvarivanje prava na porodični dodatak materijalno neobezbeđenih korisnika porodične invalidnine po osnovu smrti vojnog invalida kome je pripadao dodatak za negu i pomoć od strane drugog lica, pod uslovom da oni i članovi njihovog domaćinstva nemaju redovnih prihoda, koji po članu domaćinstva prelaze iznos 25% od dodatka za negu i pomoć od strane drugog lica. Roditelji imaju pravo na porodični dodatak pod istim uslovima, ako to pravo ne koriste članovi uže porodice. Sauživaocima porodične invalidnine, pripada jedan porodični dodatak. Po okončanju administrativnog postupka, stranka dobija rešenje.”
"Svrha administrativnog postupka je utvrđivanje prava na ortopedski dodatak utvrđen zbog oštećenja organizma kao neposredne posledice zadobijene rane, povrede, ozlede ili bolesti koja je prouzrokovala amputaciju ekstremiteta ili teško oštećenje funkcije ekstremiteta, kao i zbog potpunog gubitka vida na oba oka. Po okončanju postupka koji na zahtev stranke sprovodi organ Gradske uprave nadležan za društvene delatnosti, stranka dobija rešenje.”
"U slučaju smrti korisnika član domaćinstva sa kojim je korisnik živeo poslednju godinu života, odnosno lice koje se o korisniku staralo u toku poslednje godine njegovog života, ima pravo na jednokratnu pomoć u visini dvostrukog iznosa lične invalidnine umrlog vojnog invalida. Iznos navedene pomoći ne može biti manji od mesečnog iznosa lične invalidnine koja je pripadala vojnom invalidu III grupe u vreme smrti vojnog invalida. Lice koje je snosilo troškove prevoza vojnog invalida koji umre van svog prebivališta - na putu za zdravstvenu organizaciju, u toj organizaciji ili po povratku iz te organizacije, ima pravo na naknadu troškova prevoza na osnovu specifikacije preduzeća za pogrebne usluge. Po okončanju postupka koji na zahtev stranke sprovodi organ Gradske uprave nadležan za društvene delatnosti, stranka dobija rešenje.”
"Svrha administrativnog postupka je ostvarivanje prava civilnih invalida rata, članova porodice civilnih invalida rata i članova porodice civilnih žrtava rata na mesečno novčano primanje. Organ Gradske uprave nadležan za društvene delatnosti, na zahtev stranke sprovodi propisani postupak u okviru koga se razmatra priložena dokumentacija. Po okončanju postupka, stranka dobija rešenje.”
"Odlukom o budžetu grada Leskovca, predviđena su sredstva za projekatno finansiranje u oblasti kulture, sprota i socijalne i zdravstvene zaštite. Gradsko veće grada Leskovca, na predlog Gradske uprave za društvene delatnosti, daje saglasnost za raspisivanje konkursa i imenuje Komisiju koja realizuje konkurs za izbor i finansiranje projekata u oblasti kulture, a sve u skladu sa Pravilnikom koji je usvojilo Gradsko veće.”
"Svrha postupka je ukidanje statusa izbeglog lica. Stranka dobija Rešenje o prestanku svojstva izbeglog lica u svrhu regulisanja prebivališta u Srbiji i izdavanja lične karte u Srbiji.”
"Postupanje u vezi priznavanja prava na izuzetno mesečno novčano primanje. Stranka dobija rešenje kojim se ostvaruje ovo pravo, ili dobija negativno rešenje.”
"Postupanje u vezi utvrđivanja prava na oslobađanje od dažbina na uvoz putničkih motornih vozila. Stranka dobija rešenje kojim se ostvaruje ovo pravo, ili dobija negativno rešenje o ovom pravu.”
postupak podnošenja prigovora i postupanje po prigovoru

Ukoliko niste zadovoljni načinom pružanja neke javne usluge, ovde možete podneti prigovor nadležnom odeljenju Gradske uprave.

Informacije o podnosiocu prigovora

email adresa podnosioca prigovora
Izaberite upravu kojoj upućujete prigovor
Izaberite postupak na koji prilažete ugovor
Izaberite postupak
Izaberite postupak
Izaberite postupak
Izaberite postupak
Izaberite postupak
Izaberite postupak
Izaberite postupak
Izaberite postupak
IZABERITE POSTUPAK

Izrada ovog portala omogućena je projektom "Otvoreni podaci za kvalitetnije usluge" koji sprovodi Udruženje Narodni parlament uz finansijsku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).